O ile z kontekstu nie wynika inaczej lub nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszych warunkach („OWH„) mają znaczenie wskazane poniżej:

Umowa” oznacza umowę cesji pomiędzy Klientem a Skycop, które jest zawierane po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszych OWH, podpisaną w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej i/lub aplikacji Skycop. W przypadku, gdy przeniesienie praw Klienta nie zostanie zaakceptowane, Umowa jest również uważana za wyraźną i nieodwołalną autoryzację Klienta wyłącznie dla Skycop lub innej osoby powołanej przez Skycop do realizacji transakcji w imieniu Klienta, we wszystkich celach związanych z Reklamacją, w tym do postępowania sądowego i przyjmowania płatności.

Reklamacja” oznacza każdą reklamację przeciwko przedsiębiorstwu lotniczemu dotyczącą rekompensaty pieniężnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rekompensat za lot.

Klient” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przyjęła OWH i przy pomocy Skycop ubiega się o rekompensatę za zakłócony lot. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku osoby prawnej, w odróżnieniu od pracownika, za Klienta uznaje się osobę prawną, która sama w stosunku do swojego pracownika przyjmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy, w tym prawo do otrzymania odszkodowania z tytułu zakłóceń.

Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym i uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Rozporządzenie w sprawie odszkodowań za lot” oznacza Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Rekompensata za lot” oznacza całkowitą kwotę wpłaconą przez linię lotniczą w związku z Reklamacją jako odszkodowanie, ugoda, gest dobrej woli lub w inny sposób na rzecz Klienta lub Skycop po zaakceptowaniu przez Klienta OWH. W celu uniknięcia wątpliwości, Rekompensata za lot nie obejmuje żadnych płatności z tytułu pełnomocnictwa, opłaty sądowej, kosztów poboru, odsetek lub podobnych, które będą należały wyłącznie do Skycop.

Wymogi dotyczące prywatności i ochrony danych” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze odnoszące się do przetwarzania danych osobowych i prywatności, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne i kodeksy postępowania (jeśli takie istnieją) wydane przez właściwe organy nadzorcze oraz ich odpowiedniki w odpowiednich jurysdykcjach (obowiązkowe lub nie).

Postępowanie” oznacza proces, w którym Skycop wypełni reklamację przed sądem, ADR, agencjami nadzorującymi lotnictwo, agencjami ochrony konsumentów i/lub organem rządowym lub zajmie się reklamacją przez pełnomocnika prawnego, takiego jak pełnomocnik lub kancelaria prawna, któremu udzielono zlecenia.

Skycop” oznacza platformę przeznaczoną do zapewnienia pasażerom lotniczym odszkodowania za opóźnione, odwołane i/lub nadkompletne loty.

Powyższe definicje stosuje się przy zawieraniu i przeprowadzaniu wszelkich dokumentów lub transakcji związanych z OWH.

1. UMOWA

1. Klient automatycznie akceptuje OWH (Umowa), które jest uważane za podstawę wszelkich innych dokumentów zawartych pomiędzy Klientem a Skycop, w tym Umowy, na podstawie której Skycop będzie dochodzić Reklamacji od linii lotniczej.

2. Skycop korzysta z usługi uwierzytelniania online zaawansowanego podpisu elektronicznego spełniającego wymagania określone w Artykule 26 Rozporządzenia w sprawie Identyfikacji Elektronicznej, uznawanego na całym świecie i akceptowanego również przez sądy, dzięki czemu Klient nie musi drukować, podpisywać i zwracać Umowy listem poleconym.

3. Zawierając Umowę i udzielając pełnomocnictwa Klient zapewnia, że jest uprawniony i posiada zdolność do czynności prawnych będących przedmiotem umowy.

4. Klient gwarantuje, że Reklamacja nie została przeniesiona na osoby trzecie oraz że pomiędzy Klientem a linią lotniczą w tej samej sprawie nie ma toczącego się lub spodziewanego sporu prawnego. Po zawarciu Umowy Klient nie będzie prowadził negocjacji z linią lotniczą i będzie przekazywał Skycop wszelką korespondencję z nią związaną. W okresie obowiązywania Umowy, Klient zobowiązuje się do niezawierania podobnych umów z firmami konkurującymi ze Skycop w zakresie działania na rzecz Klienta, podejmowania jakichkolwiek kroków prawnych lub rozporządzania Reklamacją, jednakże nie wyklucza to bezpośredniego zwracania się przez Klienta do linii lotniczych w celu dochodzenia swoich praw.

5. Klient zobowiązuje się do przekazania Skycop wszelkich danych i/lub informacji niezbędnych do realizacji Umowy.

6. Skycop ma prawo przyjmować wyłącznie odszkodowanie za lot. Żadne vouchery podróżne i/lub inne usługi oferowane przez linie lotnicze nie będą akceptowane, chyba że Skycop zaproponuje inaczej, jeżeli uzna, że linia lotnicza proponuje Klientowi wystarczające odszkodowanie.

2. DOCHODZENIE REKLAMACJI

1. Dane dotyczące lotu w związku z Reklamacją mogą być przesyłane do Skycop, najlepiej za pośrednictwem strony internetowej Skycop, aplikacji mobilnej, e-maila i/lub innych rozwiązań elektronicznych lub oprogramowania obsługiwanych przez Skycop. Po otrzymaniu takich danych Skycop ocenia, czy Reklamacja może zostać uwzględniona. Jeżeli Skycop uzna, że dostarczone przez Klienta dane dotyczące lotu są wystarczające i Reklamacja może zostać rozpatrzona pozytywnie, Klient jest zobowiązany do podpisania Umowy.

2. Należy zwrócić uwagę, że wynik oceny, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, nie zawiera żadnych wiążących oświadczeń i nie gwarantuje skutecznego dochodzenia Reklamacji.

3. W momencie zawarcia umowy Skycop niezwłocznie zwraca się do linii lotniczej z prośbą o zapłatę. Początkowo Skycop rozpoczyna reklamację w sposób przyjazny, aby uniknąć sporów sądowych.

4. Jeżeli przewoźnik lotniczy odmówi zaspokojenia roszczenia po dotarciu Skycop do danej linii lotniczej, Skycop jest uprawniony do wszczęcia postępowania w celu dochodzenia Reklamacji.

5. W toku Postępowań, ustawowemu przedstawicielowi Skycop zostanie udzielony dostęp do wszystkich danych udostępnionych przez Klienta w celu skutecznego dochodzenia Reklamacji. Jeżeli osoby trzecie, inne niż Umowa, zażądają dodatkowych dokumentów potwierdzających reprezentację przez przedstawiciela prawnego, Klient, pod kierownictwem Skycop, zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć przedstawicielowi prawnemu wszelkie takie dokumenty.

6. Jeżeli po ocenie zasadności Reklamacji pełnomocnik ustawowy uzna, że dochodzenie Reklamacji w toku Postępowania jest mało prawdopodobne, Klient zostanie o tym poinformowany i Skycop nie będzie już dalej dochodzić reklamacji. Takie powiadomienie Klienta oznacza zakończenie cesji windykacji.

7. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie Reklamacji, Klient zwolniony jest z wszelkich kosztów poniesionych w przypadku niepowodzenia Reklamacji. W przypadku pomyślnego zakończenia postępowania Skycop pokryje wszelkie poniesione koszty, które nie są pokrywane przez odpowiednie przedsiębiorstwo lotnicze. Jeżeli Reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie i Klient otrzyma odszkodowanie, Klient zgadza się, aby wszystkie koszty poniesione przez Skycop i dochodzone od linii lotniczych zostały przekazane do Skycop.

8. Klient i Skycop potwierdzają, że Skycop ma wyłączne prawo do zaakceptowania i/lub odrzucenia jakiejkolwiek oferty rozliczeniowej zgodnie z doświadczeniem danego przewoźnika lotniczego. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć oświadczenie.

9. Klient przyjmuje do wiadomości, że rozpatrzenie Reklamacji przez sąd może zająć dłuższy okres czasu oraz że Skycop nie ma wpływu na szybkość rozpatrzenia Reklamacji.

3. OPŁATY

1. Skycop za zajęcie się Reklamacją nie pobiera opłaty. Jeżeli Reklamacja zostanie uznana za zasadną i Skycop otrzyma Odszkodowanie za lot, Skycop będzie uprawniony do pobrania wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach Umowy w wysokości 25% kwoty Odszkodowania (powiększonej o podatek VAT, jeżeli jest wymagany).

2. W przypadku braku porozumienia z liniami lotniczymi w sprawie Reklamacji, Skycop ma prawo wszcząć dalsze postępowanie. W takiej sytuacji opłata za wykonanie usługi, uiszczana na rzecz Skycop, o której mowa w punkcie 3.1, zostanie powiększona o nie więcej niż 50% kwoty Odszkodowania. Przed wszczęciem Postępowania Skycop zwróci się do Klienta na piśmie i wyjaśni konsekwencje Postępowania. Wszczęcie Postępowania wymaga zgody Klienta.

3. Klient płaci za usługi świadczone przez Skycop w ramach niniejszej Umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia rozpatrzenia Reklamacji. Klient przyjmuje do wiadomości, że strony Umowy mogą wszcząć swoje własne roszczenia.

4. Ponieważ siedziba spółki Skycop znajduje się w Litwa, kwota podatku VAT do zapłaty jest określona w prawie Litwa zgodnie z prawnie przewidzianą stawką.

5. Jeżeli Klient podał błędne lub niewystarczające informacje niezbędne do zapłacenia odszkodowania za lot i rekompensata ta zostanie zwrócona, Skycop jest uprawniony do odliczenia wszystkich kosztów zewnętrznych nałożonych na Skycop. Jeżeli Klient, po kilku upomnieniach i staraniach Skycop, aby skontaktować się z Klientem w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie odpowie na poprawną odpowiedź lub nie dostarczy informacji niezbędnych do zapłacenia odpowiedniej części odszkodowania za lot, Skycop będzie uprawniony do zatrzymania całej kwoty odszkodowania za lot.

6. W przypadku rachunków w ramach Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA) wszystkie płatności będą wysyłane na rachunek przelewem bankowym.

7. Aby zaoszczędzić na kosztach bankowych, w przypadku rezerwacji współdzielonej, Skycop dokona przelewu wszystkich płatności na jedno konto, jeżeli Klient wyrazi zgodę.

8. Skycop nie ponosi odpowiedzialności za czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i tym podobne zagubione w tranzycie do Klienta, jak również za skutki podania przez Klienta błędnych informacji o koncie bankowym.

9. Na żądanie Klienta firma Skycop wystawi fakturę elektroniczną w formie elektronicznej na wszelkie świadczone usługi i opłaty pobierane przez Skycop.

10. Skycop nie ponosi odpowiedzialności za nieuregulowanie uzgodnionego Rekompensaty za lot w okolicznościach pozostających poza jego kontrolą, takich jak min. strajk, lokaut, spór pracowniczy, działanie sił wyższych, wojna, zamieszki, zgodność z prawem lub porządkiem rządowym, zasadami, przepisami itp.

4. WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

1. Klient gwarantuje, że dane i informacje przekazane Skycop przez Klienta w związku z Reklamacją są poprawne, kompletne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia Skycop przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z nieprawidłowych informacji podanych przez Klienta i/lub braku współpracy lub niewłaściwej współpracy ze strony Klienta.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Skycop Klient nie usunął Reklamacji w żaden sposób, ani nie zaangażował osoby trzeciej w celu dochodzenia Reklamacji.

3. Klient jest zobowiązany do przekazania Skycopowi na specjalne żądanie lub bez niego wszelkich danych i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, np. karty pokładowej, powiadomienia o opóźnieniu, korespondencji z linią lotniczą lub zlecenia w momencie oddelegowania.

4. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej tzn. nie prowadzi działalności gospodarczej, ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej dostarczonej do Skycop z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta, Skycop ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych w toku świadczenia usług na rzecz Klienta na podstawie niniejszej Umowy, przy czym zwrot ten nie może przekroczyć kwoty określonej w Punkcie 3.1.

5. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych lub gdy Klient wstrzymał się ze Skycop, że Klient otrzymał już odszkodowanie od linii lotniczej z tytułu danej Reklamacji, a Skycop nie jest w stanie odebrać Rekompensaty lub straty w toku Postępowania, Skycop zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich roszczeń wobec Klienta z tytułu powstałej szkody.

5. WYPOWIEDZENIE I ODWOŁANIE

1. Rozwiązanie Umowy następuje w trybie natychmiastowym:

  • jeżeli po przeprowadzeniu dogłębnej analizy Skycop uzna, że Reklamacja nie zostanie uwzględniona , a Klient zostanie poinformowany o takiej decyzji; lub
  • w przypadku nieprawidłowych danych/informacji i nieuczciwego zachowania Klienta na podstawie decyzji Skycop; lub
  • po podjęciu przez Klienta decyzji bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy poprzez złożenie wniosku o odstąpienie drogą elektroniczną.

2. W każdym czasie, w przypadku rozwiązania Umowy i OWH przez Klienta po zakończeniu prac kontraktowych lub po rozpoczęciu postępowania przez Skycop i/lub przedstawicieli prawnych, Skycop ma prawo obciążyć Klienta kosztami administracyjnymi, jak również poniesionymi kosztami, opłatami sądowymi, kosztami usług, innymi kosztami komornika, pozasądowymi kosztami windykacji, honorariami dla upoważnionych przedstawicieli, dodatkowymi opłatami i innymi poniesionymi kosztami. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty wskazanej w niniejszym punkcie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Skycop.

3. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, tj. działa poza zakresem działalności gospodarczej, ma ustawowe prawo odstąpienia od Umowy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma Skycop jest upoważniona do zmiany OWH i ustalenia dodatkowych warunków w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, jednakże zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Klient był informowany o wszelkich takich zmianach. Jeżeli takie zmiany są negatywne z punktu widzenia Klienta, Klient musi wyrazić zgodę na takie zmiany, aby zmienione OWH mogły zostać wobec niego zastosowane.

2. Prawo Litwa stosuje się do OWH, Umowy i/lub wszelkich innych dokumentów zawartych w związku z niniejszą Umową, o ile nie uzgodniono inaczej w specjalnym dokumencie satysfakcjonującym firmę Skycop.

3. Skycop wykorzysta dane osobowe Klienta i, w razie potrzeby, jego pracowników wyłącznie do dochodzenia reklamacji. Wszelkie informacje dotyczące zakresu i formy gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w Polityce Ochrony Danych Skycop.

4. W przypadku, gdy Klient jest osobą prawną, gwarantuje to i zapewnia:

  • dane osobowe przekazane przez firmę Skycop zostały zgromadzone i mają być udostępnione firmie Skycop przez cały czas zgodnie z wymogami prywatności i ochrony danych osobowych;
  • do celów niniejszej Umowy Skycop będzie działał jako przetwarzający dane, a nie administrator danych (zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych), w odniesieniu do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem danych, które Skycop może prowadzić w ramach niniejszej Umowy.

5. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub odnoszące się do OWH, ich naruszenia, rozwiązania lub ważności będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd Litwa zgodnie z zasadami jurysdykcji.

6. Klient nie jest uprawniony do cesji lub przeniesienia całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z OWH, Umowy i/lub jakiegokolwiek innego dokumentu związanego z OWH bez uprzedniej pisemnej zgody Skycop.

7. Jeśli którekolwiek z postanowień OWH zostanie uznane przez sąd lub trybunał arbitrażowy za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia OWH pozostaną w pełnej mocy. Wszelkie postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania jedynie w części lub do pewnego stopnia pozostają w pełnej mocy w zakresie, w jakim nie zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne. Firma Skycop wprowadzi zmiany do niniejszych warunków poprzez zastąpienie takich niezgodnych z prawem, nieważnych lub niewykonalnych przepisów przepisami prawnymi, ważnymi i egzekwowalnymi, które dadzą wynik jak najbardziej zbliżony do zamiarów Skycop i Klienta. Skycop dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wdrożenie wszystkich postanowień niniejszej Umowy.

8. W przypadku rozbieżności w angielskiej wersji językowej niniejszych instrukcji z innymi wersjami językowymi, wersja angielska będzie rozstrzygająca.